PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB

Firma IRP Dostálek, s.r.o. disponuje zhruba 40 pracovníky a komplexním vlastním vybavením pro následující činnosti

 • zemní práce - výstavba inženýrských sítí

 • dodávky a montáže plynovodů a produktovodů

 • dodávky a montáže vodovodů a kanalizací

 • dodávky, montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení včetně zkoušek a revizí

Firma vznikla ve 2. polovině roku 1991. V průběhu několika let jsme vybudovali nový vlastní areál společnosti s odstavnými plochami, kancelářskými prostory a dílnami na Jablunkovské ulici v Českém Těšíně.

Strojní vybavení pro provádění staveb

K základním strojovému vybavení firmy IRP Dostálek, s.r.o. patří

 • montážní vozidla AVIA
 • montážní vozidla IVECO
 • montážní vozidla LUBLIN
 • autojeřáby AD080
 • nákladní vozidla MAN TGM
 • vozidlo pro přepravu potrubí
 • vlastní protlačovací zařízení pro provádění protlaků do dimenze DN 500
 • rýpadlo – nakladač CATERPILLAR 428B
 • rýpadlo – nakladač CATERPILLAR 432D
 • kolové rýpadlo CATERPILLAR 315
 • kolové rýpadlo ZEPPELIN ZM85C
 • pásové rýpadlo ZEPPELIN ZRH16
 • pásové rýpadlo HYUNDAI R 160 LC 7
 • nákladní vozidlo MAN TGS
 • nakladač UNC
 • nakladač CAT 277B
 • řezačka asfaltu
 • kompresory různých výkonů
 • hutnící desky
 • vibrační válec Stavostroj VVW3415
 • vibrační válec WACKER
 • bourací kladivo WACKER BH23
 • vibrační pěch WACKER BS600
 • potrubní laser
 • kalová čerpadla různých výkonů
 • svářečka na PE potrubí pomocí elektrotvarovek
 • svářečka na PE potrubí na tupo
 • oblouková svářečka připojitelná k přenosným elektrocentrálám
 • svařovací diesel agregáty WD320
 • souprav K + P
 • svářečka v ochranné atmosféře CO2

Všechna montážní vozidla jsou vybavena elektrocentrálami. Pro operativní řízení staveb jsou naši stavbyvedoucí, strojníci a řidiči vybaveni mobilními telefony, stavbyvedoucí mají k dispozici služební vozidla.

Firma IRP Dostálek je vybavena nejmodernějším svařovacím zařízením pro svařování oceli a PE. Jedná se o svařovací automaty FRIAMAT, WIDOS a OMICRON.  Používáme také nejmodernější měřicí přístroje pro výstavbu gravitačních kanalizací.

Politika firmy

dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001:2008

Zlatý certifikát IQNet, CQS

Základní orientací firmy v oblasti péče o jakost je

 • rozvíjet firmu se zavedeným a fungujícím systémem jakosti, který bude zajišťovat trvalou jakost produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti výstavby, oprav a rekonstrukcí plynovodů, vodovodů a kanalizací, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance firmy.

Vedení firmy si uvědomujeme, že

 • vedení výroby je odpovědný za jakost vyráběné produkce a poskytované služby, za rozvoj systému jakosti,
 • jednatel vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj systému jakosti.

Ve vztahu k zákazníkům si uvědomujeme, že

 • hlavním cílem firmy je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,
 • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké jakosti je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity,
 • zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti,
 • zákazníky budeme informovat o nově zavedených a rozvíjených technologiích.

Vztah k dodavatelům zaměříme na

 • významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb, a proto s nimi rozvineme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.

Vztah k vlastním zaměstnancům zaměříme na

 • jejich přesvědčení, že zabezpečování jakosti našich výrobků a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců firmy, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující jakost,
 • vytváření podmínek, aby všichni zaměstnanci měli kladný vztah k jakosti, aby rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně jakosti a ztotožnili se s vykonáváním své práce vždy na vysoké úrovni,
 • poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky.

Základní orientací firmy v oblasti péče o životní prostředí je

 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil firmy při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší firmy na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat,
 • pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle a cílové hodnoty,
 • používáním v rámci výstavby nových ekologicky šetrnějších výrobků eliminovat negativní vlivy současné výrobní technologie na pracovní i životní prostředí.

Základní orientací firmy v oblasti BOZP je

 • plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • vyžadovat od svých partnerů a dodavatelů dodržování všech pravidel bezpečné práce a aktivní přístup k otázkám BOZP,
 • prosazovat zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u spolupracujících organizací,
 • důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • důsledně dodržovat opatření pro eliminaci identifikovaných rizik, dodržování opatření vyžadovat i po spolupracujících organizacích.

Firma se dále zavazuje

 • plnit požadavky legislativy v oblasti působení naší firmy
 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí a bezpečnost práce,
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí,
 • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce,
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve firmě byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců,
 • pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti,
 • trvale spolupracovat s obcemi, v nichž realizuje svou stavební činnost.

Ilustrační fota z našich realizovaných staveb

REFERENCE

Plynovody a produktovody

2019
Stavba Místo Doba realizace
REKO MS Český Těšín – Ostravská Český Těšín 04/2019-09/2019
GasNet – REKO Havířov 1. etapa 8. část Havířov 09/2019-12/2019
2018
Stavba Místo Doba realizace
Havířov, REKO Havířov 1. etapa 1. část Havířov 03/2018-08/2018
Havířov, REKO MS Balzacova Havířov 03/2018-08/2018
Dopravní napojení zastávky 36 RD Ludgařovice Ludgařovice 03/2018-04/2018
REKO MS Havířov Budovatelů, Hornosušská Havířov 08/2018-03/2019
REKO MS Český Těšín, 28. října Český Těšín 09/2018-07/2019
2017
Stavba Místo Zadavatel
REKO MS Vratimov, ul. Ovocná Vratimov GasNet s.r.o.
REKO MS Orlová Orlová GasNet s.r.o.
REKO MS Frýdek-Místek, Křižíkova+1 Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
REKO MS Frýdek-Místek, Jiráskova II Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
REKO MS Frýdek-Místek, Třanovského Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
REKO MS Frýdek-Místek, Vrchlického II Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
Havarijní přeložka NTL plynovodu F-M, Vrchlického Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
Prodloužení STL plynovodu U rybníků – Ludgeřovice Ludgeřovice Stavby Škrobánek
2016
Stavba Místo Zadavatel
REKO MS Frýdek-Místek, ul. I.P.Pavlova+1 Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
Dopravní hřiště Třinec – přeložka plynu Třinec MRÓZEK s.r.o.
REKO MS Bohumín, ul. Myslivecká Bohumín GasNet s.r.o.
REKO MS, ul. Osvoboditelů Bohumín GasNet s.r.o.
Příprava obytné zóny Chotěbuz – prodloužení plynovodu Chotěbuz Sea Real s.r.o.
REKO MS Frýdek-Místek, ul. Vrchlického Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
2015
Stavba Místo Zadavatel
REKO Bohumín – ul. Dělnická Bohumín GasNet s.r.o.
REKO MS Baška – přechod pod řekou Baška GasNet s.r.o.
Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice, přeložka plynovodu
Oldřichovice – Bystřice Mota-Engil Central Europe
REKO MS Český Těšín, ul. Akátová a Gymnazijní Český Těšín GasNet s.r.o.
REKO MS Palkovice Palkovice GasNet s.r.o.
REKO MS Karviná – U Bažantnice Karviná GasNet s.r.o.
2014
Stavba Místo Zadavatel
REKO MS Ostrava – ul. Kašparova Ostrava RWE GasNet
Frýdek-Místek, ul. Fugnerova – reko MS plynovodu Frýdek-Místek RWE GasNet
Karviná, ul. Akátová – REKO NTL plynovodu Karviná Homola a.s.
REKO MS Třinec – ul. 17. listopadu Třinec RWE GasNet
Sportovní areál U cementárny SO 02 – přeložka STL plynu Ostrava STRABAG
2013
Stavba Místo Zadavatel
REKO NTL, Frýdek-Místek, Skautská +2 Frýdek-Místek SMP Net
REKO NTL, Frýdek-Místek, ul. Kollárova Frýdek-Místek SMP Net
REKO MS Třanovice, Pod Hřbitovem Třanovice SMP Net
REKO MS Třanovice Třanovice SMP Net
2012
Stavba Místo Zadavatel
REKO MS Karviná, ul. Ve Svahu +1 Karviná SMP Net
REKO MS Karviná, ul. Žižkova Karviná SMP Net
REKO NTL Český Těšín, ul. Střelniční Český Těšín Glumbík s.r.o.
REKO MS Třinec, ul. SNP Třinec Gascontrol

Vodovody a kanalizace

2019
Stavba Místo Doba realizace
Karviná Mizerov, U studny rekonstrukce vodovodu Karviná 04/2019-07/2019
Oprava vodovodu Třinec Kanada, ul. Míru Třinec 03/2019-09/2019
Oprava vodovodu Třinec Nový Borek Třinec 03/2019-12/2019
Staré Město – kanalizace ul. Lazecká, Pod Hůrkama Staré Město 07/2019-12/2019
Havířov, ul. Rodinná, U Mýta, okrajová Havířov 06/2019-10/2019
Stavební úprava MŠ Jablunkov Jablunkov 06/2019-08/2019
Oprava 2. části vodovodu Nový Borek, Třinec Nový Borek, Třinec 11/2019-12/2019
Třinec Borek rekonstrukce stok Třinec 10/2019-01/2020
Český Těšín, Studentská, Akátová, rekonstrukce stok Gc1 Český Těšín 10/2019-11/2019
Albrechtice, ul. Bělehradská, jarní rekonstrukce vodovodu Albrechtice 08/2019-12/2019
Třinec – ul. Lidická výměna vodovodu Třinec 09/2019-03/2020
Český Těšín, Hrabinská dešťová kanalizace Český Těšín 10/2019-11*/2019
2018
Stavba Místo Doba realizace
Č. Těšín, Jablunkovská – rekonstrukce kanalizace Český Těšín 02/2018-06/2018
Ropice – vodovod PIWKO, WIDENKA Havířov 04/2018-06/2018
Č. Těšín, ull. Pod Zvonek – rekonstrukce vodovodu Český Těšín 04/2018-04/2018
Č. Těšín, ul. Nádražní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Český Těšín 06/2018-09/2018
Č. Těšín, ul. Dr. Slámy – oprava kanalizace Český Těšín 05/2018-05/2018
2017
Stavba Místo Zadavatel
Kanalizace, Dolní Lomná – stoka 3 Dolní Lomná obec Dolní Lomná
Český Těšín, Karvinská, Viaduktová – rekonstrukce
stok před rekonstrukcí silnice
Český Těšín Aqualia infraestructuras inženýring
Havířov Podlesí, ul. Hálkova – rekonstrukce vodovodu Havířov Aqualia infraestructuras inženýring
Oprava vodovodu Třinec – Kanada Třinec CPI byty
Vodovod Třinec, Tyra – stáje 1. část Třinec Město Třinec
2016
Stavba Místo Zadavatel
Vodovod Dolní – Žukov – Ovčařina, I. etapa Dolní – Žukov – Ovčařina město Český Těšín
Hrádek – rekonstrukce vodovodu Hrádek Aqualia inženýring
Český Těšín, park A. Sikory – rekonstrukce kanalizace Český Těšín Aqualia inženýring
Karviná, Město – Preissova – rekonstrukce kanalizace Karviná Aqualia inženýring
Rozšíření vodovodu Třinec – Nebory, Dušinec Třinec – Nebory, Dušinec Polanský s.r.o.
Český Těšín, Kolonie – rekonstrukce kanalizace Český Těšín Aqualia inženýring
2015
Stavba Místo Zadavatel
Bystřice nad Olší – úprava zásobování pitnou vodou Bystřice nad Olší Aqualia inženýring
Orlová – Lutyně, ul. 17. listopadu – rekonstrukce vodovodního řádu Orlová – Lutyně Aqualia inženýring
Kanalizace obce Dolní Lomná Dolní Lomná obec Dolní Lomná
Třinec- ul. Růžová, rekonstrukce kanalizace Třinec Aqualia inženýring
Český Těšín – rekonstrukce vodovodu ul. Akátová Český Těšín Aqualia inženýring
Vodovod Ropice – Cihelna Ropice – Cihelna obec Ropice
Vendryně – Rybářovice, výstavba vodovodu Vendryně – Rybářovice Aqualia inženýring
Nýdek – rozšíření kanalizace Nýdek obec Nýdek
Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska Jablunkov STASPO s.r.o.
Český Těšín – odvodnění vjezdů do garáží, ul. Sokolovská Český Těšín město Český Těšín
2014
Stavba Místo Zadavatel
Naučná in-line fitness stezka – kanalizace Bukovec Bukovec STRABAG a.s.
Český Těšín, Šadový – prodloužení vodovod. řádu Český Těšín Český Těšín
Český Těšín, ul. Jablunkovská rekonstrukce kanalizace a vodovodu Český Těšín Aqualia Ostava
Český Těšín – rekonstrukce kanal. řádu, vnitroblok Nádraží Český Těšín Český Těšín
Přestupní uzel Hulváky – kanalizace Ostrava STRABAG a.s.
Český Těšín, ul. Pionýrů – rekonstrukce vodovodu Český Těšín Aqualia Ostrava
Dolní Žukov – Ovčařina, vodovod – posílení kapacity Dolní Žukov Český Těšín
Havířov – Šumbark, ul. Opletalova – rekonstrukce stoky Havířov Wombat s.r.o.
2013
Stavba Místo Zadavatel
Karviná – ul. Javorová 1281 – 1285, rekonstrukce kanalizace Karviná Aqualia
Český Těšín – ul. Hřbitovní – přepojení vyústí Český Těšín Aqualia
Kanalizace v obci Staré Město – ul. Na Baštici – II. Etapa Staré Město Staré Město
Český Těšín – ul. Nová Tovární, Nábřeží míru – rekonstrukce vodovodu Český Těšín Aqualia
Český Těšín – ul. Protifašistických bojovníků – rekonstrukce vodovodu Český Těšín Aqualia
2012
Stavba Místo Zadavatel
Bystřice – Na Farském, prodloužení splaš. kanalizace Bystřice HOMOLA
Český Těšín, Na Dělnicích – rekons. vodovodu + vodoměrná šachta Český Těšín Aqualia
Rekonstrukce NTL, Český Těšín, ul. Střelniční Český Těšín Glumbík, s.r.o.
Český Těšín, Nábřeží Svobody – rekonstrukce kanalizace Český Těšín Aqualia Ostrava
Rekonstrukce MS Třinec, ul. SNP Třinec Gascontrol
Třinec, ul. Frýdecká – rekonstrukce kanál. sběrače Třinec Aqualia
Český Těšín, ul. Nerudova – rekonstrukce kanalizace Český Těšín Aqualia
Karviná – Ráj, ul. Prameny – rekonstrukce stoky Karviná – Ráj Aqualia
Nýdek – rozšíření splaškové kanalizace Nýdek Obec Nýdek
Vodovod Třinec – Karpentná, Na Úbočí Třinec Město Třinec
Obvod. Komunikace Františkov – přeložka vodovodu Strabag

KONTAKTNÍ ÚDAJE

IRP Dostálek, s.r.o.

Jablunkovská 112, 737 01 Český Těšín

Telefon  +420 558 742 223
E-mail  dostalkova@irpdostalek.cz

Kontakt pro zhotovení plynovodní přípojky:
Ing.Marian Matloch – stavbyvedoucí
Mobil: +420 737 283 622
e-mail: matloch@irpdostalek.cz

IČ: 29462584, DIČ: CZ29462584
Firma zapsaná v  OR u Krajského soudu Ostrava oddíl C vložka 55502

Datová schránka: xrcqc34

Jaroslav Dostálek – jednatel společnosti
Mobil: +420 737 283 620
e-mail: dostalek@irpdostalek.cz

Jiřina Dostálková – jednatelka společnosti, ekonom
Mobil: +420 737 283 631
e-mail: dostalkova@irpdostalek.cz

Ing. Jiři Pytlík – výrobní ředitel
Mobil: +420 737 283 621
e-mail: pytlik@irpdostalek.cz

Ing. Petr Wojnar  – hlavní mechanik
Mobil: +420 737 283 628
e-mail: wojnar@irpdostalek.cz

David Dostálek – obchodní referent, rozpočtář
Mobil: +420 731 505 816
e-mail: dostalek.david@irpdostalek.cz

Ing. Marian Matloch – stavbyvedoucí
Mobil: +420 737 283 622
e-mail: matloch@irpdostalek.cz

Vlastimil Červeň – stavbyvedoucí
Mobil: +420 739 565 811
e-mail: cerven@irpdostalek.cz

Radim Siostrzonek – stavbyvedoucí
Mobil: +420 739 593 999
e-mail: siostrzonek@irpdostalek.cz

Daniel Machej – stavbyvedoucí
Mobil: +420 731 510 253
e-mail: machej@irpdostalek.cz

Miroslav Martínek – stavbyvedoucí
Mobil: +420 737 283 623
e-mail: martinek@irpdostalek.cz

Simona Janeczková – zásobování, sklad
Mobil: +420 737 283627
e-mail: janeczkova@irpdostalek.cz

Beata Jursová – ekonom, účetní
Mobil: +420 737 283 624
e-mail jursova@irpdostalek.cz

Pošlete nám e-mail

IRP Dostálek, s.r.o. - sídlo společnosti